HASTA HAKLARI

1.HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

 • Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hasta doktorunu ve sağlık kurumunu seçme ve tedavinin bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
 • Hasta talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerin devam edeceği yeni kuruluşa geçme hakkına sahiptir.
 • Hastalar arzu ettikleri takdirde koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hekimlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptirler.

 

2. EŞİTLİK VE ÖZENLE HİZMET ALMA HAKKI

 • Hasta ve hasta yakınlarımız, eşitlik ve özenle hizmet alma ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden, ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptirler. Hastalara din, dil, ırk, medeni tercih, cinsel eğitim vb ayrımı yapmadan herkese eşit sağlık hizmeti sunulmaktadır.

3. MAHREMİYET HAKKI

 • Hastalar, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluş ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • Hastalar, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalar, gerek duydukları takdirde kuruluşlarda sağlanmakta olan güvenlik dışında ek koruma talebinde bulunmayı, bedelini ödeme koşulu ile isteme hakkına sahiptir.
 • Kuruluşlara başvuran bireylerin kuruluşlara verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümden sonra da gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili merciye açıklanır.
 • Hastalar, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

 

4. KİMLİĞİ BİLME HAKKI

 • Hastalar, kuruluşlarda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

 

5. BİLGİ EDİNME HAKKI

 • Hastalar, kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşun kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonuna ulaşma ve kendisine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.

 

6.HABERLEŞME HAKKI

 • Temin edebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

 

7.HASTADAN RIZA ALINMASI

 • Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da
 • ciddi yan etki riski ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak varılacak kararlara katılama hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.
 • Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımımda gönüllülük esastır.

 

8.DANIŞMA (KONSÜLTASYON) HAKKI

 • Hastanın kendi talebi ve ilave ödememeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

 

9.PLANLANAN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI

 • Hastanın planlanan tedaviyi reddetme hakkı vardır.
 • Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.
 • Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurum ile ilişiği kesilir.
 • Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

 

10. TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ

 • Hastanın sağlık kuruluşundan sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği açık ve detaylı bir faturasının isteme hakkı vardır.

 

11. SOSYAL VE PSİKOLOJİK DESTEK ALMA HAKKI

 • Hastaların, teşhis işlemlerine veya tedaviye olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

 

12. ŞİKAYET HAKKI

 • Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.
 • Hastaların 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvurup hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşun hasta haklarına ilişkin şikayetlerini öncelikle kuruluşun idari yetkilisine veya kuruluşun “Bilimsel Etik Kuruluna” bilgilendirme hakkı vardır
 • Hasta, hukuki hakları için de yargıya başvurma hakkına sahiptir.

 

13. SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI

 • Hasta, kendisine bir hasta olarak uygulanacak hastane kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Hasta tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

14. DİNİ HİZMETLERDEN FAYDALANMA HAKKI

 • Bedeli ödendiği ve temin edildiği takdirde agoni halindeki hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirmek hakkı vardır.

 

15. SAĞLIK PERSONELİNİ TANIMA VE SEÇME HAKKI

 • Mevzuat ile belirlenmiş usulce uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen hekimi değiştirme ve başka hekimden konsültasyon isteme hakkı vardır.
 • Personelini seçme, hekimin değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı ve bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

 

16. ŞİKAYET HAKKI

 • Hasta ve hasta yakınları, kendilerine sunulan sağlık hizmetleri sonucunda bir zarar gördüklerinde şikayette bulunma hakkında sahiptirler.

 

17. TAZMİNAT HAKKI

 • Hasta ve hasta yakınları, tedavi sırasında fiziksel veya manevi ve psikolojik zarar görmesi durumunda tazminat alma hakkında sahiptir.